Logo עמותת צליאק בישראל
הדפס עמוד זה

שאלות ותשובות – צליאק בפסח


 
הרב יהודה גולדפישר
רב משיב בפרויקט שאלות ותשובות בהלכה ורפואה -
מכון שלזינגר לחקר הרפואה ע"פ התורה שע"י בי"ח שערי צדק


נכתב בהתייעצות עם פרופ' מיכאל וילשנסקי -
מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ילדים מרכז רפואי הדסה


לתגובות ושאלות - ygold48@gmail.com

1) האם כל מוצר ללא גלוטן הוא כשר לפסח?

 

לא. ישנם מוצרי מזון שהם ללא גלוטן אך יש בהם רכיבי חמץ.

גלוטן הוא חלבון שנמצא בחיטה, אך יש בחיטה רכיבים נוספים שניתן להפרידם באופן שלא יהיה חשש גלוטן, אולם הם חמץ גמור, כדוגמת 'עמילן חיטה' ו'קליפת גרעין החיטה'. העובדה שמוצר מסוים הוא ללא גלוטן אינה מעידה על כך שהוא כשר לפסח, יש לוודא שאכן המוצר כשר לפסח.  

כיון שאף במוצר ללא גלוטן עלולים להיות רכיבי חמץ, לכן מי שנוהג למכור לגוי לפני הפסח מוצרים שספק אם יש בהם רכיבי חמץ, יזדקק למכור אף מוצר זה, אלא אם יתברר שאין בו רכיבי חמץ.  

2) האם כל מוצר כשר לפסח הוא ללא גלוטן?

לא. ישנם מוצרים רבים הכשרים לפסח אך מכילים גלוטן.

ישנם מוצרים רבים, הכשרים לפסח, שיש בהם רכיבים המכילים קמח חיטה או גלוטן. כשרות המוצר לפסח אינה מעידה על היותו נקי מגלוטן. 

3) האם נכון לומר שכל מוצר שכתוב עליו 'ללא חשש שרויה' - הוא בהכרח ללא חשש גלוטן?

לא תמיד. יתכנו מוצרים שהם ללא חשש שרויה אך עלולים להכיל גלוטן ברמה האוסרת על מי שיש לו צליאק לאכול אותם.

ישנן חברות מזון, מסעדות ומאפיות, המייצרות מוצרי מזון 'ללא חשש שרויה' - תוך הקפדה שבמהלך יצור המוצר לא מערבים מים עם מצה או קמח מצה. למרות זאת, עדיין יתכן שיש באותם מוצרים גלוטן! לא כל מוצר 'ללא חשש שרויה' הוא אף 'ללא חשש גלוטן', למרות שלעיתים רבות זה אכן נכון, לפני קניית כל מוצר יש לוודא שהוא אכן נקי מגלוטן.

4) האם מותר למי שיש לו צליאק לאכול קטניות בפסח?

רבים נוהגים לא לאכול קטניות בפסח. מי שיש לו צליאק, והמצב בו הוא מנוע מלאכול גלוטן חמץ וקטניות יוצר אצלו מצוקה משמעותית של חוסר מזון, יקבל הנחיה מרב האם מותר לו לאכול קטניות בפסח.

במידה ומי שיש לו צליאק אכן אוכל קטניות בפסח, כיון ששאר בני המשפחה לא אוכלים קטניות, עליו להקפיד לבשל ולאכול את הקטניות בכלים מיוחדים עבורו. 

5) האם מי שיש לו צליאק צריך לאכול בליל הסדר מצה מקמח חיטה?

חולי צליאק שאסור להם ע"פ הוראת רופא לאכול כל דבר המכיל גלוטן, כאשר לדברי הרופאים אפילו כמות קטנה של גלוטן עלולה לגרום סיבוך שיש בו סכנת נפשות, מוגדרים חולה שיש בו סכנה, ואסור להם לאכול מצה מקמח חיטה שיש בה גלוטן (יש להעיר שרגישות לגלוטן אינה בהכרח צליאק).

יתר על כן, חולה שהוזהר ע"י רופא מומחה שלא לאכול מצת חיטה שיש בה גלוטן בליל הסדר, והוא בכל זאת מחמיר על עצמו ואוכל - אין לך מצווה הבאה בעבירה גדולה מזו. יש אומרים שאפילו 'מצוה הבאה בעבירה' אין כאן, זוהי עבירה בלבד ללא מצוה כלל!

למרות זאת, חולי צליאק רבים יכולים לקיים מצוות אכילת מצה במצות מיוחדות משיבולת שועל.

6) איך מי שיש לו צליאק יכול לקיים מצוות אכילת מצה בליל הסדר?

כחלופה למצה העשויה מקמח חיטה, נמכרות בשוק מצות משיבולת שועל המיועדות לחולי צליאק.

מצות אלו עשויות מזן מיוחד של שיבולת שועל אשר כמות הגלוטן בו קטנה דיה, ועל כן מאפשרים רופאי גסטרו רבים למי שיש לו צליאק לאכול מצות אלו בליל הסדר, כדי לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה בליל הסדר (בכפוף לאישור ספציפי מהרופא בהתאם למצבו של החולה. רופאי גסטרו רבים ממליצים לחולי צליאק לא לצרוך שיבולת שועל באופן קבוע אלא רק כדי לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה).

למרות שהיו מי שערערו על היכולת לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה במצות העשויות מזן זה של שיבולת שועל, אך לדעת רוב פוסקי ההלכה בזמננו ניתן לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה במצות אלו, לפחות עבור חולי צליאק שאין באפשרותם לאכול מצות מקמח חיטה. לכן, ניתן לברך על מצות אלו ברכת 'על אכילת מצה' ללא חשש, וכן ניתן לברך עליהן ברכת 'המוציא' וברכת המזון. 

7) מהן ההנחיות לגבי אופן אכילת מצה משיבולת שועל בליל הסדר?

לפני ליל הסדר יש לקבל הוראה מגסטרולוג מומחה, האם מותר לחולה הצליאק לאכול מצה משיבולת שועל מספר הפעמים והשיעור הנהוג, או עדיף שיצמצם לאכול את השיעור המינימאלי הנדרש כדי לצאת ידי חובה מהתורה.

מדין תורה צריך לאכול בליל הסדר שיעור מצה בגודל של כזית (אמת מידה הלכתית), מדברי חכמים יש לאכול שלשה כזיתים נוספים, כפי הסדר שמופיע בהגדות השונות.   

אדם שמותר לו לאכול רק שיעור כזית אחד ינהג כך: לא יאכל מצה בתחילת הסעודה, יאכל סעודה ללא 'המוציא' (יקפיד שלא להרבות באכילה כדי שיאכל מצה לתאבון), ובסוף הסעודה יטול ידיו ללא ברכה, יברך ברכת 'המוציא' וברכת 'על אכילת מצה' ויאכל לשם 'אפיקומן' מצה בשיעור כזית.

ישנן דעות שונות מהו שיעור כזית. מי שיש לו צליאק יכול לסמוך על הדעות ששיעור כזית הוא שיעור של כשליש מצת מכונה רגילה, או לכל היותר כחצי מצת מכונה. חולה צליאק שקיבל הוראה מרופא לאכול רק את השיעור ההכרחי לצאת ידי חובה, יכול להסתפק בשיעור זית גדול של ימינו.

כיון שאף במוצר ללא גלוטן עלולים להיות רכיבי חמץ, לכן מי שנוהג למכור לגוי לפני הפסח מוצרים שספק אם יש בהם רכיבי חמץ, יזדקק למכור אף מוצר זה, אלא אם יתברר שאין בו רכיבי חמץ.  

2) האם כל מוצר כשר לפסח הוא ללא גלוטן?

לא. ישנם מוצרים רבים הכשרים לפסח אך מכילים גלוטן.

ישנם מוצרים רבים, הכשרים לפסח, שיש בהם רכיבים המכילים קמח חיטה או גלוטן. כשרות המוצר לפסח אינה מעידה על היותו נקי מגלוטן. 

3) האם נכון לומר שכל מוצר שכתוב עליו 'ללא חשש שרויה' - הוא בהכרח ללא חשש גלוטן?

לא תמיד. יתכנו מוצרים שהם ללא חשש שרויה אך עלולים להכיל גלוטן ברמה האוסרת על מי שיש לו צליאק לאכול אותם.

ישנן חברות מזון, מסעדות ומאפיות, המייצרות מוצרי מזון 'ללא חשש שרויה' - תוך הקפדה שבמהלך יצור המוצר לא מערבים מים עם מצה או קמח מצה. למרות זאת, עדיין יתכן שיש באותם מוצרים גלוטן! לא כל מוצר 'ללא חשש שרויה' הוא אף 'ללא חשש גלוטן', למרות שלעיתים רבות זה אכן נכון, לפני קניית כל מוצר יש לוודא שהוא אכן נקי מגלוטן.

4) האם מותר למי שיש לו צליאק לאכול קטניות בפסח?

רבים נוהגים לא לאכול קטניות בפסח. מי שיש לו צליאק, והמצב בו הוא מנוע מלאכול גלוטן חמץ וקטניות יוצר אצלו מצוקה משמעותית של חוסר מזון, יקבל הנחיה מרב האם מותר לו לאכול קטניות בפסח.

במידה ומי שיש לו צליאק אכן אוכל קטניות בפסח, כיון ששאר בני המשפחה לא אוכלים קטניות, עליו להקפיד לבשל ולאכול את הקטניות בכלים מיוחדים עבורו. 

5) האם מי שיש לו צליאק צריך לאכול בליל הסדר מצה מקמח חיטה?

חולי צליאק שאסור להם ע"פ הוראת רופא לאכול כל דבר המכיל גלוטן, כאשר לדברי הרופאים אפילו כמות קטנה של גלוטן עלולה לגרום סיבוך שיש בו סכנת נפשות, מוגדרים חולה שיש בו סכנה, ואסור להם לאכול מצה מקמח חיטה שיש בה גלוטן (יש להעיר שרגישות לגלוטן אינה בהכרח צליאק).

יתר על כן, חולה שהוזהר ע"י רופא מומחה שלא לאכול מצת חיטה שיש בה גלוטן בליל הסדר, והוא בכל זאת מחמיר על עצמו ואוכל - אין לך מצווה הבאה בעבירה גדולה מזו. יש אומרים שאפילו 'מצוה הבאה בעבירה' אין כאן, זוהי עבירה בלבד ללא מצוה כלל!

למרות זאת, חולי צליאק רבים יכולים לקיים מצוות אכילת מצה במצות מיוחדות משיבולת שועל.

6) איך מי שיש לו צליאק יכול לקיים מצוות אכילת מצה בליל הסדר?

כחלופה למצה העשויה מקמח חיטה, נמכרות בשוק מצות משיבולת שועל המיועדות לחולי צליאק.

מצות אלו עשויות מזן מיוחד של שיבולת שועל אשר כמות הגלוטן בו קטנה דיה, ועל כן מאפשרים רופאי גסטרו רבים למי שיש לו צליאק לאכול מצות אלו בליל הסדר, כדי לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה בליל הסדר (בכפוף לאישור ספציפי מהרופא בהתאם למצבו של החולה. רופאי גסטרו רבים ממליצים לחולי צליאק לא לצרוך שיבולת שועל באופן קבוע אלא רק כדי לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה).

למרות שהיו מי שערערו על היכולת לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה במצות העשויות מזן זה של שיבולת שועל, אך לדעת רוב פוסקי ההלכה בזמננו ניתן לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה במצות אלו, לפחות עבור חולי צליאק שאין באפשרותם לאכול מצות מקמח חיטה. לכן, ניתן לברך על מצות אלו ברכת 'על אכילת מצה' ללא חשש, וכן ניתן לברך עליהן ברכת 'המוציא' וברכת המזון. 

7) מהן ההנחיות לגבי אופן אכילת מצה משיבולת שועל בליל הסדר?

לפני ליל הסדר יש לקבל הוראה מגסטרולוג מומחה, האם מותר לחולה הצליאק לאכול מצה משיבולת שועל מספר הפעמים והשיעור הנהוג, או עדיף שיצמצם לאכול את השיעור המינימאלי הנדרש כדי לצאת ידי חובה מהתורה.

מדין תורה צריך לאכול בליל הסדר שיעור מצה בגודל של כזית (אמת מידה הלכתית), מדברי חכמים יש לאכול שלשה כזיתים נוספים, כפי הסדר שמופיע בהגדות השונות. 

אדם שמותר לו לאכול רק שיעור כזית אחד ינהג כך: לא יאכל מצה בתחילת הסעודה, יאכל סעודה ללא 'המוציא' (יקפיד שלא להרבות באכילה כדי שיאכל מצה לתאבון), ובסוף הסעודה יטול ידיו ללא ברכה, יברך ברכת 'המוציא' וברכת 'על אכילת מצה' ויאכל לשם 'אפיקומן' מצה בשיעור כזית.

ישנן דעות שונות מהו שיעור כזית. מי שיש לו צליאק יכול לסמוך על הדעות ששיעור כזית הוא שיעור של כשליש מצת מכונה רגילה, או לכל היותר כחצי מצת מכונה. חולה צליאק שקיבל הוראה מרופא לאכול רק את השיעור ההכרחי לצאת ידי חובה, יכול להסתפק בשיעור זית גדול של ימינו.

כל הזכויות שמורות לעמותת צליאק בישראל